FotEle na staż! – o projekcie

Nasza szkoła przystąpiła do konkursu wniosków w programie Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1 – Mobilność edukacyjna uczniów – Edycja 2016.

Opracowany przez nas projekt FotEle na staż! – praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach został oceniony pozytywnie, ale z powodu ograniczonych możliwości finansowania został zakwalifikowany na listę rezerwową.

Ostatecznie projekt został zatwierdzony do realizacji w ramach programu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego", który jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

Czym jest projekt FotEle na staż! – praktyki i staże zagraniczne uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Katowicach?

Jest to projekt mobilności polegający na organizacji praktyk i staży zawodowych za granicą dla uczniów i absolwentów naszego technikum. Głównym planowanym działaniem w ramach naszego projektu jest wyjazd 32 uczniów (III klasa) i 12 absolwentów Technikum Fotograficznego i Technikum Elektronicznego naszej szkoły na czterotygodniowe praktyki zawodowe i staże do włoskich przedsiębiorstw zgodnie ze specyfiką zawodu uczestnika i na stanowiskach zgodnych z profilem zawodowym uczestnika. 

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres 2 lat. Rozpoczęcie - 1 września 2016 r. zakończenie do 30 czerwca 2018 r.

Planowane mobilności:
I grupa - absolwenci 2016 (6 os.) - wyjazd X/XI 2016 r.
II grupa - uczniowie III klas (16 os.) - wyjazd V 2017 r.
III grupa - absolwenci 2017 (6 os.) - wyjazd IX/X 2017 r.
IV grupa - uczniowie III klas (16 os.) - wyjazd IV/V 2018 r.

Praktyki/staże zostaną zrealizowane w oparciu o opracowany program praktyk/staży dostosowany do potrzeb uczestnika uwzględniający efekty rozwoju osobowościowego, komunikacji w języku obcym i oczekiwane kompetencje zawodowe.

Celem projektu  jest: Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczniów i absolwentów Technikum Nr 12 w ZSTiO Nr 3 w zawodach technik Elektronik i Fototechnik.. 

Uczniowie i absolwenci, którzy zgłoszą się do udziału w projekcie, przejdą pomyślnie proces rekrutacyjny i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie wyjadą na miesięczną praktykę/staż zawodowy.
Pomyślne ukończenie mobilności zawodowej za granicą przez uczniów będzie wiązało się z zaliczeniem obowiązkowych praktyk zawodowych wynikających z procesu nauczania zawodu. Natomiast absolwenci oprócz zdobytych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego za granicą, zwiększą swoje szanse na rynku pracy.

Wyjazd na praktyki/staże poprzedzony będzie przygotowaniem językowo-kulturowo-pedagogicznym. W ramach tego przygotowania uczestnicy zakwalifikowani do udziału w projekcie wezmą udział w kursie języka włoskiego, języka angielskiego zawodowego, w warsztatach psychologicznych oraz w kursie w zakresie kultury włoskiej.
Udział we wszystkie w/w zajęciach i warsztatach jest obowiązkowy.

Co można zyskać, biorąc udział w projekcie?

- doświadczenie    zawodowe za granicą,
- poznanie kultury pracy i praktyk stosowanych w europejskich firmach,
- naukę języków obcych, szczególnie słownictwa zawodowego,
- elastyczność i mobilność na rynku pracy,
- motywację do dalszego kształcenia,
- pewność siebie, pokonywanie własnych barier i słabości, 
- tolerancję i otwartość na inne kultury,
- większe szanse na rynku pracy,
- dokument EUROPASS MOBILITY,
- ponadto uczestnicy otrzymają: certyfikat udziału w projekcie od partnera zagranicznego, referencje z zakładu pracy, certyfikat uczestnictwa w kursach językowych,
- zdobyte przez uczestników umiejętności podczas mobilności, oceniane będą z zastosowaniem systemu ECVET, co ułatwi  w przyszłości uznanie ich w innym państwie członkowskim. 

Dofinansowanie projektu z UE: 115.568,00 EUR

Koszt udziału w projekcie

Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów finansowych związanych z udziałem w projekcie. Podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, przygotowanie do udziału w projekcie pokryte jest ze środków unijnych.

Kto czuwa nad realizacją projektu?

W ZSTiO Nr 3 realizacją projektu zajmuje się Koordynator Projektu Pani Katarzyna Bularz – nauczyciel-bibliotekarz oraz Zespół Projektowy powołany przez Panią Dyrektor Szkoły.