Regulamin rekrutacji

 1. Proces rekrutacji poprzedzony będzie informacją na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej oraz przez wychowawców na godzinach wychowawczych w klasach, do których skierowany jest projekt.
 2. Kwalifikacji kandydatów do udziału w stażu dokonuje komisja rekrutacyjna w składzie:
  • dyrektor/wicedyrektor,
  • pedagog szkolny,
  • nauczyciele języka obcego,
  • nauczyciele przedmiotów zawodowych,
  • wychowawca klasy.
 3. Nabór uczestników dokonywany będzie przed każdą planowaną mobilnością.
 4. W naborze do projektu mogą wziąć udział osoby spełniające poniższe wymagania:
  • są uczniami Technikum Nr 12 w ZSTiO Nr 3 w Katowicach,
  • są absolwentami Technikum Nr 12 w ZSTiO Nr 3 w Katowicach (do roku po ukończeniu szkoły),
  • kształcą się w zawodzie technik elektronik i fototechnik,
  • uzyskują pozytywne oceny z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego,
  • wykazują zainteresowanie zawodem w danej branży,
  • cechuje ich nienaganne zachowanie i wysoka kultura osobista.
 5. Rekrutacja odbywać się będzie w trzech etapach.
 6. Etap I – uczniowie/absolwenci pobierają, wypełniają i składają deklarację uczestnictwa w projekcie.
 7. Etap II – to test kwalifikacyjny z języka angielskiego (dotyczący komunikatywności w tym języku, kładący jednak nacisk na zawodowy aspekt tego języka); test będzie składać się zarówno z zadań otwartych jak i zamkniętych; do trzeciego etapu przejdą wszyscy uczniowie, z odpowiednią liczbą punktów (zależną od wyniku uzyskanego na teście). 0-10 pkt.
 8. Etap III – komisja będzie przyznawać punkty w poszczególnych kryteriach: 
  • Średnia ocen ze wszystkich przedmiotów za ostatni semestr przed rekrutacją: 
   • od 3 do 3,5 – 1 pkt.
   • od 3,6 do 4,0 – 2 pkt.
   • od 4,1 do 4,5 – 3 pkt.
   • od 4,6 do 5,0 – 4 pkt.
   • powyżej 5,1 – 5 pkt.
  • Ocena z zachowania (co najmniej dobre): 
   • dobre – 1 pkt.
   • bardzo dobre – 2 pkt. 
   • wzorowe – 3 pkt.
  • Średnia ocen z przedmiotów zawodowych w tym z języka angielskiego     zawodowego:
   • od 3 do 3,5 – 1 pkt.
   • od 3,6 do 4,0 – 2 pkt.
   • od 4,1 do 4,5 – 3 pkt.
   • od 4,6 do 5,0 – 4 pkt.
   • powyżej 5,1 – 5 pkt.
  • Frekwencja (min. 85%): do frekwencji wliczają się nieobecności usprawiedliwione ( pobyt w szpitalu, rehabilitacja, długotrwała choroba, leczenie sanatoryjne) na podstawie odpowiednich dokumentów poświadczających w/w sytuacje.
   • 100%-98% – 5 pkt.
   • 97%-95% – 4 pkt.
   • 94%-92% – 3 pkt.
   • 91%-89% – 2 pkt. 
   • 88%-85% – 1 pkt.
  • Rozmowa kwalifikacyjna – maks. 5 pkt. (w tym dotycząca motywacji wyjazdu)
  • Pozytywna opinia wychowawcy klasy dotycząca przede wszystkim sumienności i kultury osobistej kandydata.
 9. Udział w olimpiadach, turniejach, zawodach, konkursach szkolnych:
  • udział w olimpiadzie lub konkursie z przedmiotów zawodowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim – 10 pkt.,
  • tytuł finalisty lub laureata w olimpiadzie lub konkursie z przedmiotów zawodowych na szczeblu krajowym – 20 pkt.
  • udział w turniejach, zawodach sportowych, konkursach międzyszkolnych – 5 pkt. za każdy – maks. 15pkt.
 10. Zaangażowanie w życie szkoły (np. działalność w samorządzie szkolnym, inicjatywy uczniowskie, organizacja imprez szkolnych, obsługa foto bądź techniczna takich imprez) za każdy obszar działalności – 1 punkt (maks. 5 pkt.)
 11. Udokumentowane zaangażowanie w życie społeczne (np. wolontariat lub inne formy) maks. 5 pkt. (za każdą działalność 1 punkt).
 12. Wszelkie zaświadczenia, potwierdzenia, certyfikaty itp. potwierdzające zaangażowanie w życie społeczne, jak również potwierdzające udział w konkursach, o których mowa wyżej, kandydat składa najpóźniej w dniu testu kwalifikacyjnego z języka angielskiego.
 13. Znajomość języka obcego (jęz. angielskiego), w stopniu komunikatywnym – ocena z dwóch ostatnich semestrów, co najmniej:
  • 3,0 – 2 pkt.
  • 4,0 – 3 pkt.
  • 5,0 – 4 pkt.
  • 6,0 – 5 pkt.
 14. Wymienione kryteria naboru dotyczą również absolwentów.
 15. Pierwszeństwo przy kwalifikowaniu do projektu będą mieć uczniowie i absolwenci, którzy zdobędą największą liczbę punktów.
 16. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie osoby ubiegające się o udział w projekcie, o zakwalifikowaniu się do projektu zadecyduje rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
 17. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem przez komisję rekrutacyjną listy głównej i rezerwowej oraz umieszczeniem ich na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły.
 18. Wolne miejsca zajmie pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej, w przypadku gdy zakwalifikowany uczeń (absolwent) zrezygnuje z udziału w projekcie, zostanie skreślony lub nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 19. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
  1. Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do Dyrektora ZSTiO Nr 3 w Katowicach w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego; 
  2. Rezygnacja w trakcie trwania zajęć jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych w terminie do 7 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Rezygnacja musi być na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji. W przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego. 
 20. Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do skreślenia ucznia z listy uczestników projektu w przypadku naruszenia przez   niego niniejszego regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 
 21. W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia z listy osób zakwalifikowanych do projektu, jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 22. Kandydatowi przysługuje prawo do odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej w formie pisemnej w ciągu siedmiu dni roboczych od ogłoszenia wyników.